Publicerad

Detaljplan för Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 är ute på granskning

Exempelbild

Planförslaget finns för granskning från den 16 januari till och med den 30 januari 2018. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte lämnas. Lämnar ni inga synpunkter, senast under granskningstiden, förlorar ni rätten att överklaga beslut att anta planen.

 Planförslaget

Syftet med planen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fritidshus, samt att utöka kvartersmarken i planområdets norra del, vilket kan möjliggöra för ytterligare bebyggelse. På fastigheten Måla 1:11 ska det även möjliggöras för en ny utställningslokal för konst. I detaljplanen ska även området utmed stranden värnas genom att möjligheterna att nyttja natur- och vattenområden fortsatt säkerställs.

 

Revidering efter granskning

Efter den första granskningen som genomfördes mellan 11 januari och 1 februari 2017 har planbeskrivningen reviderats och förtydligats i textavsnitten: gator och trafik, teknisk försörjning, fastighetsrättsliga åtgärder och gemensamhetsanläggning. Plankartan har också reviderats så att den stämmer överens med planbeskrivningen.

Den största förändringen i planförslaget är att planområdet har utökats och innefattar nu även fastigheterna Måla 1:11 och Ås 1:12. På fastigheten Måla 1:11 kommer det att möjliggöras för en utställningslokal för konst.

 

Sypunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-01-30.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planvdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR TN 63/2011-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.


Ta del av planhandlingarna nedan:

Detaljplan för Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: