Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget ute på granskning

Exempelbild

Detaljplanen för Södra Brattberget (del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65) är ute för granskning 8- 22 januari 2018.

Planförslaget

Planområdet ligger direkt söder om befintligt villaområde i södra delen av Brattberget i Arboga.

 

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt radhus/kedjehus/parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

 

Revideringar efter samrådet

Efter samråd har texten i planbeskrivningen reviderats och ny rubriker som tillkommit är: Djurhållning, därutöver har texten reviderats i avsnitten: Dagvatten, geoteknik, bebyggelseområdet, fastighetsrättsliga åtgärder, mark och natur samt avfall.

I plankartan har ett u-område tillkommit och största möjliga byggnadshöjd är nu 6.5 meter för hela planområdet. Byggrätten är nu 30% av fastighetsstorleken för alla nya bostadsfastigheter.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-01-22.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 152/2008-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Granskningshandlingar Södra Brattberget Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: