Publicerad

Arbogas resultat i medborgarundersökningen 2017

Nu har resultatet i Statistiska centralbyråns, SCB:s, årliga medborgarundersökning kommit. Generellt får kommunen bättre betyg än vid förra mätningen 2015. Det tre områden som invånarna i Arboga ger bäst betyg är gymnasieskolan, vatten och avlopp och räddningstjänsten.

Exempelbild

Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011. I år skickades enkäten till 1 200 slumpvist utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år. Undersökningen besvarades av 40 procent av de tillfrågade, vilket är samma siffra som den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga kommuner som deltog i undersökningen 2017.

– Svaren i medborgarundersökningen är väldigt viktiga för Arboga kommun. De gör att vi kan prioritera frågor och verksamheter som invånarna tycker är viktiga. Vi vill passa på att tacka alla som deltog i årets undersökning, säger Jerker Parksjö, kommunchef i Arboga.


I enkäten fanns möjligheter att tycka till om till exempel arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Kommunens invånare fick också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Bra betyg för gymnasieskolan, vatten och avlopp och räddningstjänsten

Det tre områden som invånarna i Arboga ger bäst betyg är gymnasieskolan, vatten och avlopp och räddningstjänsten.


– Det är glädjande att skolans verksamheter får så positiva resultat, säger Jerker Parksjö. Gymnasieskolan sticker ut i ett nationellt perspektiv och även grundskolan och förskolans verksamheter är våra invånare mycket nöjda med. Svaren är värdefulla i kommunens fortsatta utvecklingsarbete och tas om hand av respektive förvaltning.


Han fortsätter;


– Nyligen kom resultatet av Skolinspektionens granskning av Arboga kommuns skolverksamheter. Det gav alla verksamheter godkänt, vilket är ett bra resultat.


Betygsindex för äldreomsorg, trygghet och gator och vägar blev lägre än snittet i undersökningen.

Återvinning och miljöfrågor uppmärksammas i undersökningen

Under Öppna svar har invånarna möjlighet att själva lämna egna synpunkter. Jämfört med svaren som kom in 2015 ökar synpunkterna om återvinning och miljö i Arboga. Svaren rör till exempel hur man bäst tar sig till återvinningscentralen utan bil och flera synpunkter rör påsarnas kvalitet och att själv behöva åka till återvinningen för att hämta sina kompostpåsar.


I övrigt rör många Öppna svar den polisiära närvaron i kommunen och tryggheten utomhus kvällar och nätter. Annat som kommunens invånare tycker till om är tillgången till bostäder och skötseln av verksamhetsfastigheterna i Arboga.


Sedan några år tillbaka finns det pågående underhållsplaner för kommunens lokaler, till exempel Ekbacksbadet, Medborgarhuset och Nicolai kulturhus.


– De senaste två åren har mycket trygghetsarbete gjorts. De tre tunnlar som upplevdes som otryggast har behandlats med klotterskydd med ljust pigment för att få ett bättre och tryggare intryck och samtliga tunnlar har fått ny belysning. Förstärkt belysning har också installerats vid mörka övergångsställen. Vi har också en kontinuerlig dialog med polisen i Västra Mälardalen om närvaron i Arboga, säger Jerker Parksjö.

Mer om SCB:s undersökning

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs i 131 kommuner runt om i Sverige. Enkäten skickas till 153 800 invånare i Sverige och 1 200 medborgare i Arboga kommun. Det är ett sätt för medborgarna att tycka till om verksamheterna i sina kommuner och hur det är att bo och leva där.

Enkäten består av tre delar:

  • Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att bo och leva på
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: