Publicerad

Detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 utställd på granskning

Exempelbild

Detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 är utställd på granskning 1 november- 22 november

Bakgrund, syfte och huvuddrag

I Arboga råder bostadsbrist och bostäder av varierande typer och upplåtelseformer efterfrågas. Enligt översiktsplanen vill kommun att 550 nya bostäder byggs fram till och med 2030. Planområdet har ett centralt läge med närhet till ett stort antal samhällsfunktioner vilket gör området attraktivt för bostadsbebyggelse.

Den gällande detaljplanen för den aktuella delen av fastigheten Prästgärdet 2:1 anger områdets användning som allmän platsmark. I enlighet med detaljplanen finns i nuläget ingen bebyggelse, utan marken består av en öppen gräsyta.

Syftet med detaljplanen är att ytterligare utveckla området vid Kakuberget och möjliggöra för en fortsatt etablering av bostäder i centrumnära lägen.

 

Lägesbestämning

Planområdet är beläget strax norr om Arbogas järnvägsstation och avgränsas av fastigheten Diakonen 6 till öster, Bondegatan i norr, fastigheten Prästgärdet 2:4 i väster samt Kakuberget i söder.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2017-11-22 till.

Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

 

Viktigt är att diarienummer (DNR 152/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Den som inte framfört skriftliga synpunkter vid granskningstidens slut kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen handläggs enligt de regler som gäller för ett standardförfarande.

 

Ta del av handligarna nedan:

 

Plankarta Pdf.

 

Planbeskrivning Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: