Publicerad

Detaljplan för Södra Brattberget ute på samråd

Exempelbild

Förslag till detaljplan för Södra Brattberget (del av fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65), Arboga Kommun, Västmanlands Län

Behovet av nya bostäder i Arboga är stort och olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer efterfrågas, nära service och natur. Det saknas i dagsläget byggklara tomter för småhusbebyggelse i Arboga tätort.

Syftet med planen är att göra det möjligt att skapa ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus samt radhus/kedjehus/parhus. Det nya området ligger i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse. Tanken är att det nya området ska bli ett naturnära och barnvänligt område.

Detaljplaneområdets areal uppgår till ca 9 hektar och består fastigheterna Brattberget 1:50, 1:63, 1:64 och 1:65, som ägs av Arboga Kommun. Dessutom finns ett antal privatägda fastigheter intill planområdet avsedda för bostadsändamål.

 

Samrådstiden är från den 26 oktober till den 16 november 2017.

Utställningslokaler:

  • Rådhuset, Tekniska förvaltningen, Smedjegatan 5
  • Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
  • Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se

Synpunkter på förslaget

Har du synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2017-11-16.

 

Dina synpunkter skickar du med brev eller e-post till:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 152/2008-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger finns angivet tillsammans med yttrandet.

 

Du kan ta del av handligarna nedan:

 

Plankarta Pdf.

 

Planbeskrivning Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: