Publicerad

Samråd för detaljplan Marknaden 1 och 3

Exempelbild

Detaljplan för Marknaden 1 och 3 finns utställd på samråd under tiden 15 - 29 september 2017 på Tekniska förvaltningen i Rådhuset (Smedjegatan 5) och på Stadsbiblioteket i Arboga. Du kan också ta del av handlingarna nedan.

BAKGRUND

Som ett led i att möta den ökade inflyttningen av barnfamiljer kommer det innebära ett ökat behov av barnomsorg i centrala Arboga.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2016, BUN § 59 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie med lokaliseringsutredning för jämförelse av olika platsers förutsättningar för byggnation av en ny förskola på söder.

Vid kvarteret Marknaden och del av fastighet Strömsnäs 1:1 finns möjlighet och förutsättningar att skapa en förskola med 10 avdelningar samlokaliserat med nya bostäder.

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder och verksamheter. Med en flexibel och mångfunktionell användning av fastigheten möjliggör det för en bred och långsiktig utveckling platsen.

Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för ca 50 bostäder samt en förskola med 10 avdelningar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en förskola för 10 avdelningar (ca 175 barn) med tillhörande utegård. Det finns ett stort behov av utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet.

Planområdet ger förutsättningar för uppförande av bostäder samt en förskola inklusive förskolegård, komplementbyggnader, angöring och parkering med in- och utfarter från Oljevägen, alternativt Västermovägen.

Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget söder om länsväg 572 och begränsas i norr av Oljevägen. I nordost ligger ett verksamhetsområde med bensinstation och sällanköpshandel. I söder angränsar området till bostadsområdet Brattberget och större rekreationsområden.

I öster avgränsas planområdet av Oljevägen och Västermovägen, och i söder och väster till parkmark

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till Tekniska förvaltningen senast 2017-09-29.

 

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress:

Tekniska förvaltningen, Plan- och trafikavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (Dnr 175/2013-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

 

Planhandlingar:

Plankarta Pdf.

Planbeskrivning Pdf.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: