Publicerad

Medborgarundersökning – tyck till om kommunen, ditt svar är viktigt!

Exempelbild

Vad tycker du om Arboga kommun? Nu pågår Statistiska centralbyråns, SCB:s, årliga medborgarundersökning där 1 200 slumpvist utvalda invånarnare får tycka till om kommunen.

– Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011, säger Jerker Parksjö, kommunchef i Arboga. Svaren är mycket värdefulla för oss, de gör att vi kan prioritera frågor och verksamheter som kommuninvånarna tycker är viktiga.


SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs i 131 kommuner runt om i Sverige. Enkäten skickas till 153 800 invånare i Sverige och 1 200 medborgare i Arboga kommun. Det är ett sätt för medborgarna att tycka till om verksamheterna i sina kommuner och hur det är att bo och leva där.

Tyck till och var med och påverka

I Arboga kommun skickas enkäten till 1 200 slumpvist utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år. Den består av tre delar:

  • Hur bedömer medborna kommunen som en plats att bo och leva på
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter

I enkäten går det att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Kommunens invånare får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Svar är värdefulla i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Olika sätt att svara på enkäten

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti. Den tryckta enkäten kommer i brevlådan till dem som har blivit utvalda någon gång under första veckan i september. Svaren ska vara SCB tillhanda den 27 oktober.


Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB alternativt kontakta Medborgarkontoret så hjälper de till.


De svarande är anonyma. Undersökningens resultat presenteras här på kommunens webbplats i slutet av året.


Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: