Publicerad

Markarbete vid området kring Villabadet är snart klart

Under våren har det pågått markarbeten vid Villagatan och Redskapsgatans slänter ner mot ån. Projektet är nu inne i sitt slutskede och området planeras för att öppnas för alla arbogabor och besökare i slutet av vecka 28.

Arbetet har inneburit att slänten, från Villagatan och Redskapsgatan, har stabiliserats. Lermassor och grus har tagits bort. Sandytan vid badplatsen har fräschats upp och kompletterats med ny sand.

Exempelbild

Nu rullas det sista gräset ut och den nya trappan med tillhörande plattytor monteras i slänten mot Villabadet. Under vecka 28 kommer vägen att grovjusteras och tillfälligt staket mellan väg och slänt monteras. Så snart detta arbete har avslutats kommer området att öppnas upp för allmänheten.

Återstående arbeten avseende montering av vägräcke kommer att utföras under vecka 33. Asfaltering planeras ytterligare något längre fram i höst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: