Publicerad 2017-06-26

Samråd - Detaljplan Åbrinken etapp 2

Exempelbild

Detaljplan för Åbrinken, etapp 2 (del av Strömsnäs 1:1 och 1:2) finns utställd på samråd under tiden 26 juni - 17 juli 2017 på Tekniska förvaltningen i Rådhuset (Smedjegatan 5) och på Stadsbiblioteket i Arboga. Du kan också ta del av handlingarna nedan.

 

Planbeskrivning - Åbrinken etapp 2PDF

Plankarta - Åbrinken etapp 2PDF

Bakgrund

Behovet av nya bostäder i Arboga är stort och det finns önskemål om olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer, nära både service och natur. Det finns även ett angeläget behov av ett nytt vård- och omsorgsboende, vilket beskrivs i Arboga kommuns strategiska lokalförsörjningsplan 2016- 2019, antagen av kommunstyrelsen 2016-06-07, § 105.

Prognoser visar att de äldre blir allt fler i Arboga och kommunstyrelsen har den 10 januari 2017 beslutat att ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser ska byggas.

Åbrinken har ett centralt läge med närhet till Arboga stadskärna och med fina närliggande promenadstråk och utsikt mot bland annat Arbogaån. Ett planprogram har tagits fram för området. I planprogrammet pekas området ut främst för bostäder. Ny detaljplan kommer möjliggöra för såväl bostäder som ett nytt vård- och omsorgsboende.

Planprogrammet delar in området i olika etapper för utbyggnad. År 2013 vann detaljplanen för den första etappen laga kraft

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder på platsen.

Detaljplanen är en del av ett större område där exploatering planeras. Planområdet omfattar etapp två av fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark, samt en del diken. De framtida offentliga platserna kommer att utgöra viktiga mötespunkter och bidrar till att Åbrinken blir en levande stadsdel. Med en tydlig huvudgata sammankopplas Åbrinken med de befintliga stadsdelarna och blir en del av tätorten.

Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om Arbogaån. I öster angränsar området till Västerleden (väg 512), i väster går gränsen efter gång- och cykelbanan som går till Ekbacksbadet, i söder utgör väg 572 gräns för detaljplanen och i norr går gränsen vid kvarteren Källådern 1 och 2, Bäckfåran 1, Åbrinken 1 och Strömmen 1.

 

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen

senast den 17 juli till:

 

Tekniska förvaltningen

Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

Eller till: tekniska@arboga.se

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggas enligt de regler som gäller för så kallat standardförfarande.

Om du skickar in ett yttrande, tänk på att ange diarienummer (DNR TN 147/2016-214), namn, adress och fastighet/myndighet eller organisation som ni äger/representerar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 juni 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer