Publicerad

Information om några pågående projekt

Projekt Åbrinken är inne i sitt slutskede. Avslutande arbeten med byggnation av gator- och VA-ledningsnät pågår för fullt. Under veckan asfalteras områdets gång- och cykelbanor, och nästa vecka asfalteras och färdigställs huvudgatan och lokalgatan.

Åbrinken

Åbrinken

Projektet som avser stabilitetsåtgärder av slänten vid Villabadet fortsätter enligt plan. Den här veckan och nästa vecka schaktas gatans vägöverbyggnad för att ersättas med ett lättare fyllnadsmaterial.

I samband med dessa arbeten passar kommunen på att byta den befintliga vattenledningen mellan Redskapsgatan och Villagatan.

Från vecka 24 och framåt fortsätter montaget av stengabionerna, anläggning av gräsytor och montering av ny granitstenstrapp.

Arbetet beräknas vara färdig i slutet av juni, då vi också räknar med att öppna området för allmänheten.

Villabadet

Villabadet

Projektet Kajen etapp 2 och 9 fortsätter och nu pågår avschaktning av ytan som behöver avlastas. Återfyllningen kommer också här att utföras med ett lättfyllnadsmaterial. I samband med avschaktningen kontrolleras också den befintliga avloppsledningen och dess brunnar på sträckan mellan Herrgårdsgatan och Ångbåtsgatan.

Under vecka 24 påbörjas arbetena i vattnet. De inledande momenten innefattar dykarbeten, då alla befintliga träpålar från den gamla kajkonstruktionen måste kapas på bottennivå och tas bort innan det nya erosionsskyddet kan läggas ut som mothåll mot kanten.

Kajen

Kajen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: