Publicerad

Arbogabornas uppfattning om gator, parker, vatten och avlopp

Exempelbild

Arboga kommun har tillsammans med hundratalet andra kommuner medverkat i SKL:s undersökning ”Kritik på teknik” om hur kommuninvånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt avfallshantering.

Undersökningen skickades i ut till 1000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18–74 år. Av dessa har 47,7 procent – 477 stycken – besvarat enkäten som bestod av totalt 46 standardfrågor.

 

- Undersökningen är ett sätt att mäta kvalitén i och följa upp våra verksamheter ur ett medborgarperspektiv säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Bra kvalitet på vattnet och gott betyg på snöröjningen

  • Resultatet av undersökningen visar att Arbogaborna är mycket nöjda med kvaliteten på vattnet i kommunen.
  • Nio av tio invånare anser att kvaliteten på vattnet är bra.
  • Sju av tio invånare tycker att snöröjningen sköts bra medan tre av tio dock är missnöjda. Undersökningen visar att boende i tätortsområden och personer som ofta går till arbetet, skolan eller affären är nöjda med hur snöröjningen och halkbekämpningen sköts i större utsträckning än övriga invånare.

Gräsklippning i parkerna viktigast

  • Sju av tio invånare tycker att parkerna i Arboga sköts bra och fyra av tio invånare är nöjda med de kommunala lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.
  • Den del av parkverksamheten som flest invånare har angett som ett prioriterat område är gräsklippning i parkerna. Därefter följer lekplatser och blomsterarrangemang på gator och torg.

Gatuunderhåll och trafiksäkerhet kan förbättras

  • Tre av tio invånare i Arboga anser att standarden på gator och vägar är bra.
  • Störst andel, fyra av tio kommuninvånare, uppger att underhåll av asfalten på gator är den del av gatu- och vägunderhållet som bör prioriteras. Därefter följer snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar.
  • En jämförelse mellan olika grupper av invånare visar att det finns skillnader i uppfattningen om vad som är viktigast för kommunen att prioritera. Kvinnor önskar att kommunen prioriterar snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar medan män vill att kommunen prioriterar underhåll av asfalten på gator.
  • Två av tio invånare tycker att trafiksäkerheten är bra som den är i Arboga. Den förbättring för att öka trafiksäkerheten i närområdet som den största andelen invånare önskar sig är hastighetsdämpande åtgärder, som till exempel gupp eller avsmalningar. Därefter följer att förbättra sikten i gatukorsningar.

Ta del av resultaten i sin helhet

Resultaten för Arboga presenteras i en kommunspecifik rapport. Pdf, 7 MB.

 

SKL har också tagit fram en rapport som ger en översiktlig redovisning av samtliga deltagande kommuners resultat. Pdf, 1.1 MB.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: