Publicerad

En ny förskola kan byggas på kvarteret Marknaden

Exempelbild

En ny förskola ska byggas på kvarteret Marknaden. Det föreslår en förstudie som barn- och utbildningsnämnden nu ska ta ställning till och besluta om.

Förstudien har gjorts på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden och har tittat på vilken plats som är mest lämplig för en ny förskola på söder i Arboga. Antalet barn i åldrarna 0-5 år har ökat och fortsätter att öka, vilket gör att det finns ett stort behov av förskoleplatser i kommunen.

 

- I nuläget har vi förskoleverksamhet i flera tillfälliga
lokaler som moduler, gamla lägenheter och kontorslokaler. Flera av dessa lokaler har förskolan tidigare lämnat eftersom de inte uppfyller kraven för en god pedagogisk förskolemiljö. Vi behöver en ny permanent förskola, som skapar de bästa förutsättningarna för barns lärande, säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

En stor förskola med många små avdelningar

Förstudien har tittat på möjligheten att bygga en förskola
med plats för upp till 10 avdelningar.

- Även om vi bygger en stor förskola med flera avdelningar, betyder inte det att avdelningarna ska vara stora. Avdelningarna bör istället vara små, flexibla och avskilda från varandra, men med möjlighet att öppna upp emellan då det är få barn kvar, säger Tina Persson, verksamhetschef för förskolan.

Utomhus får de små barnen mindre och avskilda gårdar att leka på, medan de äldre barnen har större ytor och delar på gården.

- En annan fördel är att vi får en större samverkan mellan pedagoger. Vi ökar också våra möjligheter att arbeta enligt läroplanens mål och kan ha gemensamma aktivitetsrum
som teknik-, drama- eller sagorum, säger Tina Persson.


Enligt den preliminära tidplanen kan en ny förskola stå
klar för inflyttning hösten 2019.

Marknaden ligger nära två grundskolor

En ny permanent förskola på Marknaden gör det möjligt att
tillgodose behovet av förskoleplatser på Söder. Markytan är tillräckligt stor och de familjer som söker förskoleplats på söder kan därmed erbjudas plats i nära anslutning till hemmet. Närheten till Brattbergsskolan och Gäddgårdsskolan underlättar dessutom för hämtning och lämning av barn.

Sörgården blir en tillfällig förskola

I dagsläget finns Arboga största förskola, Sörgården, också
på söder. Förskolan ligger intill området Marknaden.

- Sörgården har ett naturnära läge, fin utemiljö och
tillagningskök. Vi väljer därför att behålla lokalerna tillsvidare, men gör om Sörgården till en tillfällig förskola. På så sätt kan vi ersätta andra tillfälliga lokaler som inte uppfyller kraven på en god pedagogisk miljö, säger Tina Persson.

Vad händer nu?

Den 14 december ska barn- och utbildningsnämnden fatta
beslut om nämnden ska godkänna förstudien eller inte. Godkänns förstudien fattar nämnden samtidigt ett beslut om att beställa en ny förskola på söder med upp till 10 avdelningar, vid kvarteret Marknaden.


Därefter ska kommunstyrelsen hantera ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 2017.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: