Tobak

Eftersom tobak är skadligt för hälsan regleras dess försäljning och dess användning i tobakslagen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har dels tillsyn på försäljningsställen och dels på rökfria platser, som skolgårdar.

Rökning är bland annat förbjuden på följande platser:

  • Offentliga lokaler
  • Restauranger och andra serveringar
  • Skolor, skolgårdar och andra lokaler och utemiljöer för barnomsorg
  • Lokaler för vård
  • Gemensamma utrymmen i bostäder
  • Kollektivtrafik (inklusive väntkurer)

Rökning är dock inte förbjudet på balkong eller i trädgård även om detta kan störa omkringboende. Störs du av röklukt även när dörrar och fönster är stängda, ska du kontakta din fastighetsägare. Om fastighetsägaren inte åtgärdar otätheter som låter lukten tränga in i ditt hem, kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Anmälningsplikt för tobakshandel

Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till miljö och hälsoskyddsenheten. När du anmäler försäljning av tobaksvaror ska du bifoga en kopia av egenkontrollsprogrammet.


Om du medvetet eller av oaktsamhet har tobaksvaror tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd till olovlig tobaksförsäljning, det vill säga böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för sin tillsyn av den som säljer tobaksvaror. Tillsynen kan bland annat innebära kontroll av att tobak inte säljs till minderåriga och att marknadsföringsreglerna följs.

Vattenpipa

För försäljning av tobak till vattenpipa gäller samma regler som för vanlig tobak, om den innehåller riktig tobak. Samma begränsningar för var man får röka vattenpipa gäller också. Dock finns det vissa sorters ”tobak” för vattenpipa som inte innehåller tobak och därför inte omfattas av lagen. Rökning av vattenpipa är dock skadligt, oavsett innehåll av tobak och nikotin. Precis som vid annan eldning skapas partiklar, gaser och cancerframkallande ämnen som man andas in via röken.

Rökrum i restauranger och serveringar

Sedan 2005 ska alla serveringar i Sverige vara rökfria. Restaurangägare får inrätta särskilda rökrum men i dessa rum får ingen mat eller dryck förtäras. Dessutom ska rökrummen vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dessa rum. Rökrummet får bara utgöra en mindre del av lokalens yta. Rummet ska ha separat ventilation.

 

Finns intresse av att bygga om och göra ett rökrum i er verksamhet, kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för att höra vad som gäller och för att se om det är möjligt i de lokaler som finns!

Om tobak och nikotin

Tobak har nyttjats av människor i minst tusen år. När den kom till Europa trodde man att det var ett mirakelmedel som kunde bota det mesta. Det är först under senare årtionden som man på allvar förstått hur hälsofarlig tobak är.

 

Tobak innehåller en mängd olika kemiska ämnen förutom nikotin som är beroendeframkallande. Bland annat vätecyanid, bensen, arsenik, tungmetaller och bekämpningsmedel. En viktig anledning till att tobakslagen begränsar antalet platser man får röka på, är den passiva rökningen som orsakar många olika problem, från irriterade ögon och luftvägar, till astma och i allvarligaste fall även dödsfall. Man räknar med att det sker några hundra dödsfall per år bara i Sverige på grund av passiv rökning.

 

Nikotin är också nästan alltid den första drogen våra barn kommer i kontakt med. Det har visat sig att ungdomar som aldrig rökt använder alkohol och narkotika i mindre mängd än rökande ungdomar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer