Serveringstillstånd

Du som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller i slutna sällskap.

För servering av starköl, vin och sprit krävs tillstånd.

Om du är osäker på om din verk­samhet eller ditt arrange­mang kräver serverings­tillstånd kan du kontakta alkohol­handläggaren.

Från första kontakt till beslut

Du som vill ansöka om serveringstillstånd, ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare som förklarar ansökningsprocessen samt informerar om vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.

 • Du ansöker om serveringstillstånd på en särskild blankett.
 • Blanketten och alla handlingar ska skickas till socialförvaltningen i Arboga kommun.
 • När ansökan kommit in skickas det en faktura för ansökningsavgiften.
 • Kommunens alkoholhandläggare behandlar ditt ärende när ansökan är komplett och avgiften är betald.
 • Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogde. Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet och räddningstjänsten.
 • För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska den som söker visa att den besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning. Detta görs oftast genom att den som söker får göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kommunen bokar tid med dig när det är dags.
 • Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.
 • Av vad som framkommit under utredningen lämnar förvaltningen ett förslag till beslut. Beslut fattas av socialnämnden.

Blanketter för ansökan om serveringstillstånd.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället.

Avgifter

Ansökningsavgifter

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Avgiften betalas på utskickad faktura.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Arboga är det restauranger där tillsynsbehovet är som störst som också får betala de högsta tillsynsavgifterna.

Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som

 • tillsynsbesök som görs på serveringsstället
 • den inre tillsyn som görs av bolaget, till exempel granskning av restaurangrapporter och årsredovisning
 • service till dig som krögare, till exempel Restaurangrådet Västra Mälardalen
 • vägledning
 • information om ansvarsfull alkoholservering
 • administration, till exempel arkivering och diarieföring
 • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
  övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgiften för tillsyn grundas på uppgifter som lämnas i restaurangrapporten. Den ska vara inlämnad 1 mars varje år. När samtliga rapporter är inlämnade och godkända beräknas tillsynsavgiften för respektive serveringsställe och faktureras från kommunen.


Taxor och avgifter för alkohollagen. Pdf, 131.8 kB.

När behöver jag serveringstillstånd?
När behöver jag inte serveringstillstånd?
Finns det olika typer av serveringstillstånd?
Varför måste man ha serveringstillstånd?
Länkar till mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: