Social hållbarhet

Symboler för de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Social hållbarhet omfattar många samhällsområden och är en av tre dimensioner inom hållbar utveckling, varav de två andra är ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Hållbar utveckling

År 1987 lanserades följande definition av hållbar utveckling; "En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov". Definitionen togs då fram av Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen.

Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer om att arbeta för en hållbar utveckling, där sjutton globala mål formulerades och beslutades 2015. Vidare finns 169 delmål för de övergripande målen.

Hållbarhet i Arboga

I Arboga ska hållbarhetsperspektivet genomsyra hela verksamheten och hållbarhet är grunden för kommunfullmäktiges mål. Arboga kommun planerar för ett hållbart samhälle genom att koppla fullmäktiges mål till Agenda 2030 i Strategisk och ekonomisk plan, som är kommunens budgetdokument.

Hållbarhet är även något som betonas i kommunens politiska program för mandatperioden, där social hållbarhet finns med som ett viktigt område. Social hållbarhet berör människors livsvillkor i samhället och strävan mot ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls och där mänskliga rättigheter säkerställs. Mer konkret omfattar social hållbarhet bland annat jämställdhet, social omsorg, utbildning, trygghet, mångfald, icke-diskriminering, delaktighet, kultur och en god folkhälsa.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.