Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och Arboga kommun har antagit en riktlinje för att stärka barns rättigheter. Kommuner och regioner ska se till att barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten. 

Barn i klassrum

Barnkonventionen

Barnkonventionen gäller alla mellan 0 och 18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand.

Det gäller för samtliga verksamheter och inte enbart de som huvudsakligen riktar sig till barn.

Fakta om barnens rättigheter - för barn

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn har och gäller alla upp till 18 år. Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet.

Du har rätt att känna till dina rättigheter och vuxna är skyldiga att du får kunskap om vad det innebär. Barnkonventionen har fyra grundprinciper som säger att alla barn är lika mycket värda, att vuxna ska undersöka vad som är det bästa för barn, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Stöd till dig som är barn

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till stöd och skydd när det behövs. Här finns länkar till flera ställen dit du och dina föräldrar kan vända sig.

Mina rättigheter - Barnombudsmannen

Barnens rätt i samhället - BRIS

Lättläst version av barnkonventionen - UNICEF

Fakta om barnets rättigheter - för vuxna

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn.

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Barnkonventionen ger barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barn ska ses som kompetenta och handlingskraftiga och få stöd och skydd när det behövs.

Barnkonventionen är ett rättsligt internationellt avtal som slår fast att barn är indivier med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och är en helhet, men den finns fyra grundläggande principer som man alltid ska ta hänsyn till när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och är lika värda.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad

Barnkonventionen - UNICEF

Riktlinje för arbetet med
barnkonventionen i Arboga kommun

Syftet med riktlinjen för arbetet med barnkonventionen i Arboga kommun är att förverkliga FN:s barnkonvention i kommunen så att ett barnrättsperspektiv genomsyrar samtliga verksamheter.

Antagen riktlinje för arbetet med barnkonventionen i Arboga kommun (pdf) Pdf, 147 kB.


Information om stöd i kommunens verksamheter

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.