Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar över ett brett område som handlar om att stärka och hjälpa den som av någon anledning behöver stöd eller rehabilitering.

Verksamheter inom socialförvaltningen är:

  • Arbetsmarknadsverksamheten. Arbetar för att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att få ett reguljärt arbete samt ger sysselsättning åt de arbetslösa som inte har eller kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamhetschef: Ove Bergman
  • Central administration. Arbetar bland annat med service till socialnämndens förtroendevalda, förvaltningens verksamhetssystem, faderskapsärenden, dödsboanmälningar och färdtjänst samt riksfärdtjänst. Handlägger även avgifter inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder. Administrativ chef: Annette Nordgren
  • Individ- och familjeomsorg. Ansvarar för myndighetsinsatser för barn i behov av stöd och skydd, vuxna missbrukare och vuxna i behov av socialpsykiatri. Dessutom handläggs försörjningsstöd på IFO. Verksamheten har också behovsprövade öppenvårdsinsatser riktade till barn och deras familjer, vuxna med missbruk/beroende samt socialpsykiatri. IFO arbetar även förebyggande och uppsökande. Verksamhetschefer: Sven-Erik Hjortgren och Eva Lagerström    
  • Vård och omsorg. Ansvarar för olika typer av serviceinsatser till äldre och/eller handikappade som har svårigheter att på egen hand klara den dagliga livsföringen. Verksamhetschef: Erica Persson
  • Verksamheten för funktionshinder. Ansvarar för de insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som åligger kommunen. Exempel är gruppboenden, daglig verksamhet. personlig assistans och korttidsboende.
    Verksamhetschef: Cecilia Ring Moberg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 september 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer