Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har en samordande roll i kommunen. Förvaltningen arbetar bland annat med strategisk utveckling, näringslivs- och turismverksamhet, kommuni­kation, marknadsföring, ekonomi och personalfrågor.

Sedan 1 januari 2019 ingår även samhällsbyggnadsfrågor i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag (tidigare tekniska förvaltningen).

Verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen är:

 • Kommunikation och utvecklingsenheten. Arbetar med kommunövergipande utveckling, lokalfrågor och informations- och kommunikationsfrågor. Kommundirektör: Annica Andersson
 • Ekonomikontor. Arbetar bland annat med kommunens budget, ekonomistyrning, finansiering, redovisning och årsredovisning.
  Ekonomichef: Ann Björkman
 • Kommunkansli. Enheten ansvarar bland annat för service till förtroendevalda och förvaltningar, samordning, statistikservice och kollektivtrafik. Kanslichef: Ylva Petersson
 • Personalkontor. Ansvarar bland annat för löne- och övergripande förhandlingar, företagshälsovård, rekrytering och vikarieförmedling. Personalchef: Sofia Dahlerus
 • Utvecklingscentrum. Arbetar med näringslivs- och turismfrågor samt marknadsföring. Näringslivschef: Tobias Gillberg
 • Administration och service. Arbetar bland annat med fakturahantering, tomtförsäljning, arkiv och diarium inom tekniska verksamheter (samhällsbyggnad). Teknisk chef: Mimmi Hodzic.
 • Driftavdelningen. Ansvarar för drift och underhåll i kommunen så som skötsel av parker, lekplatser, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar och VA-ledningar. Projektchef: Magnus Andersson
 • Kostavdelningen. Tillagar och serverar måltider till kommunens verksamheter. Kostchef: Marie-Louise Johansson
 • Planavdelningen. Arbetar med kommunens fysiska planering i form av detaljplaner och översiktsplanering. Tjänsten som planeringschef är vakant. Teknisk chef: Mimmi Hodzic.
 • Projekt- och gatuavdelningen. Är en samlad resurs för utredning, projektering och projektledning främst inom områdena gata, park och infrastruktur. Projektchef: Magnus Andersson
 • VA-avdelningen. Producerar och distribuerar dricksvatten samt behandlar spillvatten innan det återförs till mottagaren. VA-chef: Ulf Zackrisson
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer