Strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget.
I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera. Det görs bland annat i kommunens årsredovisning.


Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025

  • Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2022.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas vid valår efter årsskiftet 2022/2023.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: