Visselblåsare

Visselblåsning i Arboga kommun

Inom Arboga kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Är du anställd i Arboga kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande? Misstänker du att det finns missförhållanden?

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med din närmaste chef eller annan ansvarig för verksamheten om du ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Visselblåsarfunktionen kan användas vid misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott.

Gäller inte personliga förhållanden

Funktionen ska inte användas till att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar den person som rapporterar och dennes arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på hur kommunen hanterar den kommunala verksamheten kontakta Arboga kommun via kommunens växel, 0589-870 00 eller via mejl på arboga.kommun@arboga.se.

Visselblåsarrapport kan lämnas av

 • kommunens anställda
 • kommunens förtroendevalda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Alternativt är det möjligt att rapportera per telefon.


Genom en webblänk kan du följa ditt ärende, lämna kompletterande information, anonymt svara på frågor från utredaren och få återkoppling om hur ärendet har bedömts eller vilka åtgärder som planeras med anledning av din anmälan.


Ärenden utreds av en oberoende utredare. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Återrapportering sker till kommunledningsgruppen inom Arboga kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Läs gärna mer i vår rutin för visselblåsarsystemet.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

 • Använda en dator utanför Arboga kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
 • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
 • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/arbogakommun. 

Qr-kod


Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att kommunen är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.

 

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

 

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande.

 

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

Visselblåsarlagstiftningen

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

 

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Mer information finns på Riksdagens hemsida


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: