Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Tillsyn på avloppsanordningar

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvaret för tillsynen av enskilda avlopp i kommunen. Tillsynen sker mest i form av avloppsinventeringar men även planerad tillsyn över tekniskt avancerade avloppsanordningar som minireningsverk och stora gemensamma anordningar förekommer. Inkommande klagomål är en annan del av tillsynen. Tillsynen är enligt lag avgiftsfinansierad och vanligtvis tas en timavgift ut för den arbetstid som lagts ner.

Små avlopp – ingen skitsak

Standarden på befintliga avloppsanordningar varierar mycket. Äldre hus har ofta bara en slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) eller en anordning som inte längre fungerar. För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp utför Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) inventeringar av enskilda avlopp i kommunen enligt Naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp – ingen skitsak”. I dag är nästan alla enskilda avlopp i kommunen inventerade och arbetet ligger nu i inspektionsfasen.

Schematisk bild över tillsynsprocessen vid tillsyn av ensklilda avlopp.

Inspektionsfas

Inventeringen skedde i första hand via utskick av blanketter. De fastigheter som vid inventeringen hade en bristfällig avloppsanordning besöks och inspekteras på plats. Inget godkännande lämnas vid inspektionstillfället utan bedömningen görs efter det att alla handlingar granskats. Det kan exempelvis handla om beskrivningar av avloppets utformning från när det anlades.

När bedömningen av avloppsanordningen är färdig får du en inspektionsrapport där resultatet framgår. Du får här besked om anordningen är acceptabel eller om den bedöms som undermålig och i behov av förbättringar.

Krav på avlopp som bedöms som undermåliga

Om VMMF bedömer att anordningen är underkänd så förbjuder vi fortsatt utsläpp av avloppsvatten till anordningen. Förbudet träder vanligtvis i kraft två år efter att inspektionsrapporten skickades ut. Du behöver upprätta ett förslag på ny anordning, alternativt förbättra den befintliga. Innan ett nytt avlopp upprättas eller ett gammalt förbättras ska en ansökan/anmälan lämnas till VMMF (se bygga eller förändra avlopp). När ditt förslag har godkänts får du ett tillstånd att inrätta avloppsanordningen. När anordningen väl är inrättad så upphävs förbudet.

Avgifter

VMMF tar ut avgift för den tid som lagts ner på ärendet. Avgift tas även ut för handläggning av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.

Vid tillsyn med anledning av klagomål tas avgift endast ut om klagomålet visar sig vara befogat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: