Marknaden 1

Detaljplan för Marknaden 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder och verksamheter. Med en flexibel och mångfunktionell användning av fas- tigheten möjliggör det för en bred och långsiktig utveckling platsen. Inom detaljplanen kommer det möjliggöras för ca 50 bostäder samt en för- skola med 10 avdelningar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en förskola för 10 av- delningar (ca 175 barn) med tillhörande utegård. Det finns ett stort behov av utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet. Planområdet ger förutsättningar för uppförande av bostäder samt en för- skola inklusive förskolegård, komplementbyggnader, angöring och parke- ring med in- och utfarter från Oljevägen, alternativt Västermovägen.

 

Planområdet är beläget söder om länsväg 572 och begränsas i norr av Olje- vägen. I nordost ligger ett verksamhetsområde med bensinstation och säll- anköpshandel. I söder angränsar området till bostadsområdet Brattberget och större rekreationsområden.I öster avgränsas planområdet av Oljevägen och Västermovägen, och i sö- der och väster till parkmark.

 

Planområdets areal uppgår till ca 40 ha och består av fastigheterna Marknaden 1 och 3 som ägs av Arboga kommun. Därutöver ingår även en mindre del av fastigheten Strömsnäs 1:1 vilken också ägs av Arboga kommun.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer