Exempelbild från MediaflowPro

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och visar hur kommunen avser en utveckling av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.

 

Översiktsplanen ska ta hänsyn till både allmänna intressen och riksintressen samt ange en inriktning för utvecklingen i kommunen ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska vara vägledande vid detaljplanering och bygglov.

Till översiktsplanen kan fördjupningar eller tillägg göras för ett specifikt område där en högre detaljeringsgrad krävs. Det kan också handla om att man vill utreda vissa områden utifrån vissa specifika frågor så som exempelvis vindkraft, översvämningar eller infrastruktur.

Arbete pågår med att revidera Arboga kommuns översiktsplan

Arboga kommuns gällande översiktsplan är från 2009. Ett förslag till ny översiktsplan har under hösten varit ute på granskning där medborgare, närligande kommuner och andra intressenter har kunnat yttra sig över förslaget. I början av 2018 kommer kommunfullmäktige ta ställning till om den nya översiktsplanen ska antas.

Planprocessen

Processen för att ta fram en översiktsplan liknar den för att ta fram en detaljplan.

 

Boverkets webbplats har information om processen för översiktsplanering.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer