Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan

Detaljplanen reglerar ett mindre område i detalj. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område.

 Detaljplaner består av en karta som innehåller juridiskt bindande bestämmelser. Plankartan och bestämmelserna kan till exempel reglera var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnaders utformning såsom byggnadshöjd och maximal byggrätt med mera.

Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. Detta dokument avser förklara detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är avsedd att genomföras samt följderna av dess genomförande. Planbeskrivning har ingen självständig rättsverkan.

En detaljplan ger byggrätt och utgör underlag för fastighetsbildning och beslut om lov så som exempelvis bygglov. Detaljplanering regleras i Plan- och bygglagen.

Nya förfaranden

Från och med den 1 januari 2015 beslutades om nya förfaranden när det kommer till att upprätta en detaljplan.

 

Kommunen kan välja mellan standardförfarande och utökat förfarande:

  • Standard­förfarande får användas om planförslaget överensstämmer med översikts­planen, är av liten betydelse, saknar betydande intresse för allmänheten och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
  • Utökat förfarande ska användas då standardförfarandet inte kan användas. Det innehåller fler lagstadgade steg i samband med samråd och medger för en längre granskningstid.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer