Fridlysta arter

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer.

Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta. I övrigt får djur endast jagas under de tider som jaktlagen föreskriver för respektive art.

 

Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter:

  • För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna.
  • För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon.
  • Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.

Undantag - huggorm

Huggormen är som alla andra svenska reptiler fridlyst och får inte dödas eller fångas in. Men om man har en orm på tomten så får man ändå fånga in och flytta den. Endast om inga andra alternativ finns får den dödas.

 

Tips: Ormar bits inte om de inte blir provocerade och oftast använder de inte gift när de försvarar sig. Huggorm äter främst sorkar och grodor. Djur som kan hålla huggormar borta är hasselsnok och igelkott.

Undantag - Mistel

Markägare och nyttjanderättsinnehavare får skörda mistel om det sker för att vårda värdträdet och om den berörda mistelpopulationens fortsatta existens inte påverkas negativt.

Dispens

Om du behöver göra något som kan skada en fridlyst art eller dess livsmiljö ska du söka dispens hos länsstyrelsen. Exempel kan vara att rensa ett dike där det finns groddjur, att fälla ett träd med mistel, eller att täcka mark där fridlysta djur eller växter lever.

Mer information

Information on fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats

Länsstyrelsens information om hotade arter

Rapportera gärna fynd till Artportalen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: