Likabehandling

All verksamhet ska varje år upprätta likabehandlingsplaner.

Likabehandlingsplanen är en översikt över de åtgärder som behöver göras för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder man avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

Likabehandlingsplan upprättas inom respektive verksamhet. Du hittar likabehandlingsplanerna publicerade på skolornas webbsidor.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: