NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA

NTA står för ”Naturvetenskap och teknik för alla” och är Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) stöd till Sveriges skolor när det gäller naturvetenskap och teknik i grundskolan. Programmet är ett samarbete mellan KVA, IVA, universitet, högskolor, näringsliv och kommuner. NTA erbjuder kompetensutveckling, materiel, support, lärarhandledningar och elevböcker i sjutton olika teman i naturvetenskap och teknik för skolår F-9. I Sverige arbetas det med NTA i 101 kommuner, på 20 fristående skolor samt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.


NTA underlättar arbetet med att uppnå läroplanens och kursplanernas mål inom naturvetenskapliga ämnen och teknik (fysik, kemi, biologi och teknik).

NTA riktar sig till grundskolan, främst till årskurs F-6, men flera teman har utvecklats för att kunna användas i årskurs 7-9.

NTA:s grundpelare:

  • Ett forskande arbetssätt i skolan med tillgång till tematiskt experimentmaterial
  • Organiserad materialservice
  • Fortlöpande kompetensutveckling för lärare
  • Kontinuerlig utvärdering av barns och ungdomars lärande
  • Lokal samverkan mellan skola, ommun, näringsliv och högre utbildning med fler

 

Vad ingår i NTA?

NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

 

Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

 

I konceptet ingår handledningar för lärare och elever, materialsats för laborativt arbete och utbildningar för pedagoger. NTA erbjuder 17 olika temaområden för åk F-9-elever, och 2 temaområden för förskolan. Nu finns även ett matematiktema ( mönster och algebra)

 

För att få använda temalådorna genomgår varje pedagog introduktionsutbildning och sen en heldagsutbildning för varje tema.

 

NTA och Lgr 2011

De aktuella reformerna inom skolan medför stora förändringar, bland annat ett förtydligande av vad undervisningen ska innehålla redan i år 1-3 i alla ämnen och så även naturvetenskap och teknik, kunskapskrav i år 3, betyg i år 6, nationella prov i NO och högre krav för att komma in på gymnasieprogrammen. Allt detta kommer att ställa högre krav och rikta fokus på grundskolornas NO-undervisning. Tankar kring metodik och mål i Lgr11 stämmer väl överens med NTA:s arbetssätt. NTA är ett verktyg för pedagogen att arbeta med syften och centralt innehåll i Lgr 11.


NTA i Arboga samarbetar med SAAB Aerotech

Sedan hösten 2008 är Arboga kommun medlem i NTA och genom samarbete och sponsring av SAAB Aerotech i Arboga införskaffades 11 NTA- lådor. Efter introduktionsutbildningar och temautbildningar var ca 20 pedagoger igång vårterminen 2009.


I dag har vi 67 lådor att fördela till Arbogas alla grundskolor och förskolor. Mer än hälften av lådorna är sponsrade av SAAB och några av Mälarenergi.


SAAB erbjuder också kompetensutveckling och studiebesök.


Utveckling i Arboga

På Arbogas 7 grundskolor finns idag ca 70 pedagoger som efter genomgången introduktionsutbildning också utbildat sig i en eller flera NTA-teman. Under vårterminen 2011 undervisades ca 700 elever med hjälp av materialet i någon av de 44 NTA-lådor inom 17 olika temaområden som för närvarande finns tillgängliga för grundskolans elever.


I förskolan har drygt 20 pedagoger utbildats i NTA-temat vatten eller luft. Det innebär att drygt hundra barn i förskolan får del av NTA, genom att totalt 12 (6 + 6) lådor finns tillgängliga på våra tre förskoleområden. De flesta av särskolans lärare har nu utbildning i NTA och undervisar eleverna med hjälp av NTA-lådorna.


Varje skola har en utbildningsplan och flerårsplan för användandet av NTA-lådorna. Målet är att varje skola skall ha utbildade pedagoger/lärare på teman som passar skolans elever och att varje elev ska få utbildning genom NTA i ett till två teman per läsår från förskoleklass till åk 7.


Varje termin tillkommer pedagoger/lärare som vill använda NTA och de flesta NTA-användare har nu behörighet att undervisa i två till fyra teman.


NTA-teman som finns i Arboga

Tema

Skolår

Tema

Skolår

Jämföra och mäta

F-1

Mäta tid

5-6

Fast eller flytande

F-2

Matens kemi

5-7

Balansera och väga

1-2

Flyta eller sjunka

5-7

Förändringar

1-3

Papper

5-7

Jord

1-3

Magneter och motorer

6-7

Fjärilarnas liv

2-3

Banbrytande teknik

6-8

Från frö till frö

3-5

Ämnenas egenskaper

7-9

Kretsar kring el

3-5

Vatten

Förskola

Kemiförsök

4-6

Luft

förskola


Om du har frågor om NTA, kontakta Patrick Johansson, samordnare för NTA i Arboga, patrick.johansson@edu.arboga.se 

Ytterligare information om NTA finns på deras hemsida:

Naturvetenskap och teknik för alla

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: