Bild på Stureskolan

Stureskolan

Stureskolan är en grundskola belägen i centrala Arboga.

 

På skolan finns cirka 310 elever i skolår 6-9 och det arbetar omkring 40 personer, varav cirka 30 är pedagoger. Från januari 2015 har Stureskolan en mottagningsgrupp, Globen, för nyanlända elever.

 

Skolan har tre arbetslag. Utvecklingsledare leder arbetslagen och utgör tillsammans med rektor, skolans ledningsgrupp.

 

Stureskolans elever har möjlighet att vara aktiva i Elevråd, Skol- och idrottsförening, kör och Kamratstödjargrupper.

Stureskolans värdegrund: Allt arbete på Stureskolan ska genomsyras av ”Stureandan" som sammanfattas i begreppet STURE.


Samtalsklimat: På Stureskolan har vi ett öppet och tillåtande

kommmunikationsklimat där vi strävar efter att ha högt i tak. Vi uppmuntrar och utvecklar kritiskt och självständigt tänkande och bidrar till att utveckla demokratiska och medborgerliga kvalitéer.


Trygghet: Arbetet på Stureskolan präglas av att alla vuxna tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. På Stureskolan jobbar vi aktivt för att uppnå och bevara trygga lärmiljöer. Arbetet med trygga lärmiljöer sker i samverkan och med inverkan från våra elever.


Utveckling: På Stureskolan utgår vi ifrån alla elever är unika och vi arbetar aktivt för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. Vi tar hänsyn till elevens behov och förutsättningar att nå så långt som möjligt samt är tydliga med våra förväntningar. På Stureskolan ser vi mångfald som en tillgång och vi jobbar aktivt med internationalisering.


Respekt: På Stureskolan visar vi varandra tillit, respekt och empati oavsett var vi har för bakgrund. Vi respekterar alla människors egenvärde och tar aktivt avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Vi arbetar hårt för att utveckla förmågan att förstå andra människors olikartade

förutsättningar och situationer.


Engagemang: Arbetet på Stureskolan präglas av ett stort engagemang där delaktighet och inkludering är viktiga pusselbitar. Inflytande över processer som formar den pedagogiska verksamheten förespråkas och främjas. Glädje, gemenskap och stolthet ska prägla arbetet vid Stureskolan.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer