Övningsförskola för studenter

Förskolan i Arboga ingår i Örebro universitets försöksverksamhet med övningsförskolor och tar fortlöpande emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Där förskoleområde Norr och Söder bildar ett övningsförskoleområde – Arboga förskoleområde.

 

VFU-lärarna/handledarna inom förskoleområdet har tillsammans byggt upp en organisation kring mottagandet och handledningen av studenter. En bra organisation kring övningsförskolor är viktigt – det gynnar studenterna och deras utbildning, förskolepersonalen och den pedagogiska verksamheten. Arbetet med övningsförskolor och den nära och kontinuerliga kontakten med universitet är också en viktig del i kommunens rekrytering av framtidens förskollärare. Arbetet med övningsförskolorna följs kontinuerligt upp för att utvecklas och säkra kvalitet, både internt i skolgruppen och från universitetet.

 

Syfte och förutsättningar

Örebro universitet har blivit utsett av regeringen att genomföra en 5-årig (ht 2014-vt 2019) Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor.

Syftet med deltagande i försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i Lärarutbildning.

Förutsättning för detta är att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Genom försöksverksamheten ges också möjlighet för universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.


Inom ramen för försöksverksamheten genomförs och organiseras VFU i enlighet med Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet har tagit beslut om att all VFU inom Förskollärarutbildning, Grundlärarutbildning inriktning f-3 och 4-6 samt Ämneslärarutbildning inriktning gymnasiet från och med hösten 2018 ska organiseras och genomföras i enlighet med försöksverksamheten. Ny förordning kan komma, vilket kan innebära förändringar i organisation och genomförande av VFU på sikt.


Genomförande

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samverkar skol- och förskoleverksamheten med lärarutbildning vid universitetet. Detta sker utifrån de olika dokument som hör till den kurs inom vilken VFU finns, genom VFU-lärarna vid universitetet, genom kompetensutbildningar och deltagande i olika forum som verksamhetsgrupp för övningsskola.


Samverkan inom övningsskola/förskola ger möjlighet att långsiktigt följa studenten i den personliga utvecklingen och uppbyggandet av en god professionell grund för det valda yrkesområdet. Den ger också möjlighet att förankra kursinnehåll och mål under VFU, samt att stödja VFU-läraren/handledaren vid bedömning.


VFU - Örebro universitet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 februari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer